นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  ขนาดไฟล์ 170.39 KB
  นโยบายกำกับการดูแลกิจการ
  ขนาดไฟล์ 451.19 KB
  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ขนาดไฟล์ 187.06 KB
  นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  ขนาดไฟล์ 587.38 KB
  การควบคุมภายใน
  ขนาดไฟล์ 227.06 KB
  นโยบายด้านภาษี
  ขนาดไฟล์ 48.94 KB
  นโยบายสิ่งแวดล้อม
  ขนาดไฟล์ 341.68 KB
  นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต
  ขนาดไฟล์ 94.46 KB

กฎบัตร

 • ข้อบังคับบริษัท
  ขนาดไฟล์ 797.71 KB
  กฎบัตรคณะกรรมการ
  ขนาดไฟล์ 224.41 KB
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  ขนาดไฟล์ 221.29 KB
  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ขนาดไฟล์ 210.14 KB
  กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ขนาดไฟล์ 206 KB