ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน งบปี62
31/12/2562
งบปี63
31/12/2563
งบปี64
31/12/2564
ไตรมาส 1/65
31/03/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 21,245.91 22,346.05 22,722.49 23,771.95
หนี้สินรวม 13,766.33 14,604.77 13,907.70 14,469.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,227.95 7,473.14 8,513.00 8,996.60
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 322.58 322.58 354.84 354.84
รายได้รวม 19,304.05 17,832.10 20,967.23 6,815.29
กำไรสุทธิ -181.11 147.76 1,023.97 402.46
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.57 0.46 2.89 1.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE(%) -2.43 2.01 12.81 11.99
ROA(%) 1.80 2.51 6.64 6.35
อัตรากำไรสุทธิ(%) -0.87 0.91 4.95 6.00

Source: www.set.or.th

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท