ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,113.33 14,720.51 17,891.21 21,245.91 22,346.05
หนี้สินรวม 4,877.20 7,537.75 9,944.58 13,766.33 14,604.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,045.96 6,969.95 7,689.85 7,227.95 7,473.14
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 322.58 322.58 322.58 322.58 322.58
รายได้รวม 15,364.23 17,130.08 17,844.26 19,428.54 17,969.40
กำไรสุทธิ 543.09 1,157.61 1,299.16 -181.11 147.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.70 3.66 4.10 -0.57 0.46
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 6.43 10.54 9.26 1.80 2.51
ROE(%) 9.17 17.79 17.72 -2.43 2.01
อัตรากำไรสุทธิ(%) 3.53 6.76 7.28 -0.93 0.82

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท