นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่า ด้วยการจ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิ ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัทตามความ เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีและสภาพ คล่องที่เพียงพอของบริษัทฯ

วันที่คณะ กรรมการมีมติ วันที่ขึ้น เครื่องหมาย วันที่จ่าย ปันผล การจ่าย เงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) รอบผลประกอบการ
28/02/65 14/03/65 19/05/65 เงินปันผล 0.47 01/07/64-31/12/64
16/08/64 30/08/64 14/09/64 เงินปันผล 0.47 01/01/64-30/06/64
01/03/64 15/03/64 20/05/64 เงินปันผล 0.15 01/01/63-31/12/63
02/03/63     งดจ่าย 0.00 01/07/62-31/12/64
14/08/62 29/08/62 12/09/62 เงินปันผล 0.36 01/01/62-30/06/62
28/02/62 14/03/62 09/05/62 เงินปันผล 0.60 01/07/61-31/12/61
14/08/61 29/08/61 13/09/61 เงินปันผล 0.70 01/01/61-30/06/61
28/02/61 13/03/61 09/05/61 เงินปันผล 0.60 01/07/60-31/12/60
14/08/60 28/08/60 12/09/60 เงินปันผล 0.60 01/01/60-30/06/60
28/02/60 13/03/60 09/05/60 เงินปันผล 0.33 01/07/59-31/12/59
11/08/59 26/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.33 01/01/59-30/06/59
26/02/59 18/03/59 12/05/59 เงินปันผล 0.20 01/07/58-31/12/58
14/08/58 27/08/58 14/09/58 เงินปันผล 0.10 01/01/58-30/06/58
27/02/58 25/03/58 12/05/58 เงินปันผล 0.10 01/07/57-31/12/57
14/08/57 26/08/57 12/09/57 เงินปันผล 0.20 01/01/57-30/06/57
28/02/57 25/03/57 12/05/57 เงินปันผล 0.14 01/07/56-31/12/56
14/08/56 27/08/56 12/09/56 เงินปันผล 0.35 01/01/56-30/06/56
01/03/56 14/03/56 23/05/56 เงินปันผล 0.25 01/07/55-31/12/55
01/03/56 14/03/56 23/05/56 หุ้นปันผล 5:1 01/07/55-31/12/55
14/08/55 27/08/55 12/09/55 เงินปันผล 0.488 01/01/55-30/06/55
29/02/55     งดจ่าย 0.00 01/07/54-31/12/54
15/08/54 30/08/54 14/09/54 เงินสด 0.16 01/01/54-30/06/54
01/03/54 09/05/54 25/05/54 เงินสด 0.21 01/07/53-31/12/53
13/08/53 26/08/53 06/09/53 เงินสด 0.26 01/01/53-30/06/53
02/03/53     งดจ่าย 0.00 01/01/52-31/12/52
02/03/52     งดจ่าย 0.00 01/07/51-31/12/51
14/08/51 25/08/51 09/09/51 เงินสด 0.29 01/01/51-30/06/51
29/02/51 02/04/51 23/05/51 เงินสด 0.24 01/07/50-31/12/50
14/08/50 24/08/50 11/09/50 เงินสด 0.15 01/01/50-30/06/50