การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
   
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
   
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ล่วงหน้า
แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564