ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ :

AH

เว็บไซต์ :
www.aapico.com
เลขทะเบียนบริษัท :
0107545000179
ปีก่อตั้ง :

2539

ประเภทธุรกิจ :

ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT (Internet of Things)

ที่ตั้ง :
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
17 ตุลาคม 2545
รอบระยะเวลาบัญชี :
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน :

354,842,228 บาท

ทุนชำระแล้ว :

354,842,012 บาท

ราคาพาร์ :

1.00 บาทต่อหุ้น