ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ :

AH

เว็บไซต์ :
www.aapico.com
เลขทะเบียนบริษัท :
0107545000179
ปีก่อตั้ง :

2539

ประเภทธุรกิจ :

ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น (Stamping Die) และผลิตชิ้นส่วน ประกอบรถยนต์ (Auto parts) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ (“OEM” Original Equipment Manufacturer) ชั้นนำในประเทศไทย และมีธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการและธุรกิจให้บริการระบบ นำร่องและเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนต์

ที่ตั้ง :
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
17 ตุลาคม 2545
รอบระยะเวลาบัญชี :
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน :

322,649,160 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,649,160 หุ้น

ทุนชำระแล้ว :

322,583,844 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,583,844 หุ้น