ข้อมูลหุ้นกู้

AH246A : 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 2567
หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 800,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 800,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 28 มิถุนายน และ 28 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ 800,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ 800,000,000 บาท
AH223A : 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 2565
หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 500,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ 500,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ 500,000,000 บาท
AH237A : 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน 2566
หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 300,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 300,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 26 มกราคม และ 26 กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ 300,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ 300,000,000 บาท