ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 สิงหาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
28 พฤษภาคม 2564
แจ้งความคืบหน้าบริษัท Sakthi Automotive Group, USA, Inc.
28 พฤษภาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ AH เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
24 พฤษภาคม 2564
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
17 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 พฤษภาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
17 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564