ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

06 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08 เมษายน 2564
แนวทางการเข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) (ข้อมูลเพิ่มเติม)
24 มีนาคม 2564
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
02 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 การจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข 2)
02 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 การจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
01 มีนาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 การจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
01 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01 มีนาคม 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
12 มกราคม 2564
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล 56-1 ปี 2562