ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

17 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565
17 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
20 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18 มีนาคม 2565
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
11 มีนาคม 2565
แจ้งความคืบหน้า (รายชื่อกรรมการ) การสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 การจ่ายเงินปันผล การลาออกของกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)