ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ห้อง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์: (66)2-613-1504-6
  • โทรสาร: (66)2-613-1508
  • อีเมล์: ir@aapico.com